Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

  • Pradžia
  • Taisyklės
  • Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vartotojų aptarnavimo elektroninėmis knygų skaityklėmis (toliau – Skaityklė) tvarką, vartotojų ir Bibliotekos teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Šis Aprašas yra tvirtinamas Bibliotekos direktoriaus įsakymu.

3. Šis Aprašas yra Naudojimosi biblioteka taisyklių sudėtinė dalis, nustatanti Skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarką, aptarnaujant vartotojus. Šio aprašo priedai yra Skaityklės ir jos priedų išdavimo/grąžinimo aktas (Priedas Nr. 1), Skaityklės ir jos priedų defektų aktas (Priedas Nr. 2).

4. Nesusipažinęs ir/arba nesutinkantis su šiuo Aprašu vartotojas neturi teisės naudotis Skaitykle.

II. SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO TVARKA

5. Išduoti Skaityklę galima, jei joje yra įrašyta elektroninė knyga. Skaityklė be joje esančio turinio vartotojui neišduodama.

6. Skaityklė gali būti išduodama tik registruotam Bibliotekos vartotojui ją užsakius:

6.1. bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt;

6.2. Bibliotekos elektroniniame kataloge internete;

6.3. portale www.epaveldas.lt.

7. Vartotojas užsakytą Skaityklę atsiima užsakymą priėmusiame Bibliotekos skyriuje ar skaitykloje.

8. Skaityklės išdavimo/grąžinimo metu vartotojas privalo pasirašyti išdavimo/grąžinimo dokumentus, patvirtindamas susipažinimą ir sutikimą su šio Aprašo nuostatomis bei sutikimą, kad Skaityklės ir jos priedų išdavimo/grąžinimo akte pateikta informacija yra teisinga.

III. VARTOTOJO TEISĖ IR PAREIGOS

9. Vartotojas Skaitykle gali naudotis Bibliotekos skaityklose ir kitose vartotojui prieinamose bibliotekos patalpose.

10. Skaitykle vartotojas gali naudotis Bibliotekos vartotojų aptarnavimo laiku.

11. Vartotojas privalo:

11.1. Skaityklę ir joje esančias elektronines knygas naudoti tik asmeniniais tikslais;

11.2. Skaitykle naudotis atsakingai, užtikrinti jos saugumą nuo išdavimo iki grąžinimo momento;

11.3. nedelsiant informuoti Skaityklę išdavusį darbuotoją apie galimus Skaityklės veikimo sutrikimus;

11.4. grąžinti Skaityklą nepažeistą ir tokios būklės, kokia ji buvo išduota: neįskeltą, nesubraižytą, tinkamą naudoti.

11.5. grąžinti Skaityklės priedus, jei tokie buvo perduoti, nepažeistus ir nesugadintus.

12. Vartotojui draudžiama:

12.1. perduoti Skaityklę naudotis tretiesiems asmenims;

12.2. Skaityklėje esančias elektronines knygas ar jų dalis padaryti viešai prieinamas kompiuterių tinklais (internete) ar kitaip juos platinti, naudoti reklamai, komerciniais ar kitais tikslais bei būdais, nenumatytais šiame Apraše;

12.3. keisti Skaityklės turinį, nustatymus ir kt.;

12.4. išsinešti Skaityklę ir jos priedus, jei tokie buvo išduoti, iš Bibliotekos patalpų.

13. Vartotojas atsako už jam išduotą Skaityklę nuo jos išdavimo iki grąžinimo darbuotojui momento ir išdavimo/grąžinimo akto pasirašymo.

IV. BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Bibliotekos darbuotojas Skaityklės išdavimo metu privalo:

14.1. patikrinti, ar Skaityklės baterija įkrauta;

14.2. patikrinti, ar Skaityklė veikia;

14.3. įrašyti į Skaityklę elektronines knygas, kurias vartotojas užsakė kartu su Skaitykle;

14.4. suteikti konsultaciją vartotojui, kaip naudotis Skaitykle;

14.5. pateikti pasirašyti Skaityklės išdavimo/grąžinimo aktą bei kitus dokumentus.

15. Bibliotekos darbuotojas Skaityklės grąžinimo metu privalo:

15.1. dalyvaujant Skaityklę grąžinančiam vartotojui patikrinti, ar grąžinama Skaityklė ir jos priedai atitinka išdavimo/grąžinimo akte nurodytus duomenis;

15.2. dalyvaujant Skaityklę grąžinančiam vartotojui patikrinti Skaityklės ir jos priedų, jeigu jie buvo išduoti, būklę;

15.3. ištrinti iš Skaityklės joje esančias elektronines knygas;

15.4. patvirtinti Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimo faktą, jei Skaityklė ir jos priedai atitinka šio Aprašo nustatytus reikalavimus grąžinimui ir yra tinkami toliau naudoti arba vartotojas yra atsiskaitęs šio Aprašo V skyriuje nustatyta tvarka;

15.5. surašyti Skaityklės ir jos priedų defektų aktą, jeigu grąžinamos Skaityklės būklė neatitinka išdavimo/grąžinimo akte Skaityklės išdavimo metu aprašytos būklės ir/ar šio Aprašo nustatytų reikalavimų grąžinimui;

15.6. pasirašytinai supažindinti Skaityklę grąžinusį vartotoją su išdavimo/grąžinimo aktu ir/ar defektų aktu.

V. SKAITYKLIŲ GRĄŽINIMAS

16. Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimas patvirtinamas Bibliotekos darbuotojo ir vartotojo parašais išdavimo/grąžinimo akte, jei išduota Skaitykle buvo naudojamasi šio Aprašo nustatyta tvarka, Skaityklė yra nesugadinta (nesubraižyta, neįskelta) ir tinkama toliau naudoti, grąžinami visi priedai, jeigu tokie buvo išduoti.

17. Jei vartotojas prarado Skaityklę ar vieną iš jos priedų, jeigu tokie buvo išduoti, jis privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Skaityklės praradimo konstatavimo fakto atlyginti Bibliotekai padarytą žalą apmokant Skaityklės ar jos priedų vertę. Vartotojui atlyginus padarytą Bibliotekai žalą, išdavimo/grąžinimo akte yra pažymima apie Skaityklės grąžinimą su pastaba „apmokėta už prarastą Skaityklę ir/ar priedus".

18. Jei grąžinama Skaityklė ar jos priedai neatitinka šio Aprašo nustatytų reikalavimų, Skaityklė priimama, išdavimo/grąžinimo akte pažymima, kad Skaityklė ir jos priedai grąžinti, tačiau surašomas defektų aktas: Bibliotekos darbuotojas užpildo defektų aktą.

19. Bibliotekos darbuotojas užpildydamas defektų aktą nurodo:

19.1. neveikimo faktą bei kitus trūkumus, jei tokie yra;

19.2. numatomą padarytos žalos nustatymo datą. Šiai datai pasikeitus vartotojas informuojamas raštu el. paštu ar paštu.

20. Bibliotekos darbuotojas supažindina vartotoją su tolimesnio proceso eiga bei jo pareigomis, nustačius jeigu Skaityklė sugadinta dėl netinkamo eksploatavimo.

21. Vartotojas defektų akte privalo nurodyti savo telefono numerį, el. pašto adresą (jei turi), savo adresą, kuriais bus siunčiama informacija apie Skaityklės defektų nustatymą, žalos atlyginimą bei kiti svarbūs duomenys.

22. Bibliotekos darbuotojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo defektų akto surašymo dienos kreipiasi į ekspertus dėl Skaityklės ar jos priedų gedimų, jų remonto išlaidų dydžio nustatymo.

23. Gavus atsakymą iš ekspertų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Bibliotekos darbuotojas informuoja vartotoją el. paštu arba paštu apie neveikimo priežastį, Skaityklės grąžinimo galimybes ar atlygintinos žalos dydį ir atlyginimo terminą.

24. Vartotojas privalo atlyginti Bibliotekai padarytą žalą, kurios dydį nustato ekspertai, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos, nurodytos šio Aprašo 23 punkte, gavimo dienos.

25. Vartotojui neatlyginus padarytos žalos šio Aprašo nustatyta tvarka, Biblioteka turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis dėl žalos išieškojimo. Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenys (įskaitant asmens kodą) gali būti perduoti tretiesiems asmenims tik dėl žalos išieškojimo.

26. Atlygintinos žalos dydis negali būti didesnis nei išdavimo/grąžinimo akte nurodyta Skaityklės ar jos priedų vertė, su kuria vartotojas buvo pasirašytinai supažindintas Skaityklės ir/ar jos priedų išdavimo metu.

27. Vartotojas turi teisę ginčyti atlygintinos žalos dydį teisės aktų nustatyta tvarka teisme.

28. Jei ekspertai nustato, kad Skaityklė ar jos priedai neveikia ne dėl Bibliotekos vartotojo kaltės, o dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, yra laikoma, kad vartotojas tinkamai grąžino Skaityklę ar jos priedus, apie tai pažymima defektų akte.

29. Informacija apie Skaityklės ir/ar jos priedų įsigijimo vertę, nurodoma išdavimo/grąžinimo akte.

30. Jei vartotojas prarado Skaityklę arba grąžinama Skaityklė ar jos priedai neatitinka šio Aprašo nustatytų reikalavimų, jam laikinai apribojama teisė užsakyti Skaityklę iki bus atlyginta žala.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Šis Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Naudojimosi Pasvalio M. Katiliškio viešąja biblioteka taisyklėmis.

32. Šio Aprašo pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

33. Visi nesutarimai, kilę dėl šio Aprašo vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.