Įgyvendinti


„Nedaug prašau: tik atminties, prisėdusios po mano langu“, 2021 m.
Projekto tikslas: per bendras kūrybines veiklas ir pasitelkiant knygos meną bei edukacinę biblioterapiją, aktualizuoti ir įprasminti iškilių krašto išeivijos asmenybių – rašytojo Mariaus Katiliškio ir poeto Bernardo Brazdžionio – literatūros paveldą, skatinti kultūrinį turizmą įveiklinant krašto kultūros objektus bei padėti psichologiškai ir emociškai pandemijos paveiktiems regiono bendruomenės nariams gauti atramą ir pagalbą giliau pažinti save ir pasaulį bei susidoroti su psichologinio pobūdžio sunkumais ir emociniais išgyvenimais.
      Projekto veiklos:
Pasitelkus edukacinės biblioterapijos metodą organizuoti kūrybinių veiklų ciklą, skirtą paminėti ir įprasminti žymių krašto asmenybių – rašytojo Mariaus Katiliškio ir poeto Bernardo Brazdžionio kūrybinį palikimą bei gerinti bendruomenės narių psichologinę ir emocinę savijautą.
      1.1. Surengti laisvuosius poezijos ir prozos skaitymus:
      1.1.1. Bernardo Brazdžionio 3-jų dalių poezijos skaitymai „Ir čia, ir ten tas pats – PALIKTI LIETUVIU“.
      1.1.2. Mariaus Katiliškio literatūriniai skaitymai „Mes ir vėl susitinkam mano jaunų dienų auksiniai debesys“ su Pasvalio klėties teatro aktoriais atnaujintame rašytojo M. Katiliškio atminimo kambaryje.
      1.2. Surengti kūrybines biblioterapines 2-jų dalių dirbtuves „Marius Katiliškis ir Bernardas Brazdžionis: pokalbis su savimi ir kitu“ su poezijos terapeute, gydytoja psichiatre, Lietuvos rašytojų sąjungos nare, dr. Jūrate Sučylaite.
      Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 2000 Eur.
Projektas „Tavo ateitis – Tavo rankose“, 2021 m.

Pasvalio atviro jaunimo centro projektas.

Projekto tikslas: padėti jauniems žmonėms išvengti alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos, mažinti su šių medžiagų vartojimu susijusių veikų skaičių.

Centre surengtas susitikimas ir konsultacijos jaunimui su psichologais apie svaigalų poveikį, priklausomybę, ir būdus priklausomybei įveikti, vyko narkotikų žalą nagrinėjančio meninio filmo „Requiem svajonei“ peržiūra.

Projekto pradžia 2021 m. rugpjūčio 1 d., projekto pabaiga 2021 m. spalio 31 d.

Projektas finansuojamas Pasvalio rajono savivaldybės, 325 Eur.

Projektas „Nestovėk vietoje, tobulėk!“, 2021 m.

Pasvalio atviro jaunimo centro projektas.

Projekto tikslas: Socialiai pažeidžiamų jaunimo grupių integracija į visuomenę, skatinant juos rūpintis savo dvasine ir fizine sveikata, į veiklas įtraukiant ne tik jaunimą iš socialinės rizikos grupės, bet ir tuos, kurie socialinę atskirtį patiria todėl, kad yra kitokie: jautresni, uždaresni, mažiau bendraujantys.

Centre vyko jaunimo vasaros stovykla: išvykos į lankytinas Pasvalio vietas ir įstaigas, edukacijos, susitikimai.

Projekto pradžia 2021 m. rugpjūčio 9 d., projekto pabaiga 2021 m. rugpjūčio 13 d.

Projektas finansuojamas Pasvalio rajono savivaldybės, 500 Eur.

Investicijų projektas „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalyje, infrastruktūros modernizavimas“
Projekto biudžetas: 550 tūkst. Eur

Projekto lėšos: valstybės lėšos

Įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. birželio mėn. – 2020 m. gruodžio mėn.

Pasvalio rajono savivaldybės administracija 2020 m. įgyvendino projektą „Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalyje, infrastruktūros modernizavimas“. Projektui įgyvendinti buvo skirta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vienkartinė 550 tūkst. eurų dotacija iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, numatytų COVID-19 padariniams likviduoti pagal Vyriausybės priemonių plano 4 tikslą „Skatinti ekonomiką“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 6 d. nutarimas Nr. 458 „Dėl lėšų skyrimo“).

Investicijų projektu buvo sprendžiama pagrindinė problema – šiuolaikinių visuomenės poreikių neužtikrinanti viešosios bibliotekos infrastruktūra bei nesudarytos sąlygos paslaugų kokybei ir jų prieinamumui.

 Investicijų projekto tikslas – sukurti šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią Pasvalio rajono savivaldybės kultūros įstaigų infrastruktūrą, siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės ir prieinamumo.

Siekiant projekto tikslo, buvo įgyvendintas  uždavinys – modernizuoti Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos infrastruktūrą taip sukuriant multifunkcinę erdvę, pritaikytą vietos bendruomenės poreikiams.

Projekto veiklos, nukreiptos į Pasvalio VB problemų sprendimą, buvo tokios:

1. Pasvalio VB pastato, esančio Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalyje, remonto darbai.

2. Baldų ir įrangos įsigijimas.

Šio projekto metu buvo suremontuotos ir įrengtos IV aukšto patalpos: rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys, rašytojo Jono Mikelinsko biblioteka, poilsio zonos svečiams, sanitariniai mazgai, virtuvė, knygų saugykla,  suremontuotos ir įrengtos III aukšto patalpos: kabinetai administracijai, 3 nauji sanitariniai mazgai, suremontuotos  II aukšto patalpos ir įrengta garso ir vaizdo įrašų studija, skaitykla, serverinė, pagalbinė patalpa ir sanitarinis mazgas neįgaliesiems,  suremontuota ir įrengta oranžerija bei pagalbinės patalpos. Sutvarkytoms patalpoms įsigyti nauji baldai ir įranga.

Tiesioginę naudą iš įgyvendinto investicijų projekto gavo ir gaus ateityje Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai, regioniniai, nacionaliniai, užsienio bibliotekos lankytojai, atvykstantys į  biblioteką ir tenkinantys  kultūrinio užimtumo, informacinius ir mokymosi  poreikius.

Plačiau apie projektą: www.pasvalys.lt., el. adresu: danguole.abazoriuviene@psvb.lt, dainius.vareika@psvb.lt
Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“
Pasvalio rajono savivaldybės administracija kartu su Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka įgyvendina projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Pasvalio rajono savivaldybėje“, kurio metu Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje yra diegiamas bendrojo vertinimo modelis bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje yra pritaikomas „Lean“ metodas. Siekiant pasiekti efektyvius projekto rezultatus, įvairiuose mokymuose dalyvauja šių staigų darbuotojai.

Gyventojų, įstaigų, įmonių, organizacijų poreikiai ir lūkesčiai bei teisės aktų reikalavimai sąlygoja poreikį didinti Pasvalio rajono savivaldybės administracijos bei Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos veiklos efektyvumą bei diegti modernius vadybos metodus.

Projekto įgyvendinimo tikslas – padidinti visuomenės pasitenkinimą Savivaldybės viešojo valdymo institucijų teikiamomis paslaugomis ir asmenų aptarnavimu, Savivaldybėje ir Viešojoje bibliotekoje įgyvendinant paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones.

Bendrojo vertinimo modelis yra Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio pagrindu Europos viešojo administravimo instituto sukurtas modelis, kuris naudojamas viešųjų organizacijų savęs įvertinimui – leidžia nustatyti savo stipriąsias ir silpnąsias vietas ir lyginti gautus rezultatus su kitomis organizacijomis. Bendrojo vertinimo modelio taikymo metu Savivaldybės darbuotojai bus supažindinti su pagrindiniais kokybės vadybos modeliais, darbuotojai išmoks patys vertinti organizacijų veiklą, identifikuoti jos trūkumus ir stipriąsias vietas.

„Lean“ metodo diegimo tikslas – naudojant mažesnius išteklius sukurti didesnę vertę klientui ir didinti savo konkurencinį pranašumą, todėl metodo diegimo metu optimizuojami vykdomi vidiniai procesai, racionalizuojama ir supaprastinama procesų vykdymo eiga, tobulinamos veiklos organizavimo procedūros, susijusios su paslaugų teikimu bei asmenų aptarnavimu. Metodo diegimo metu rengiami paslaugų aprašymai su esamos veiklos procesų žemėlapiais, paruošiamos ataskaitos su pasiūlymais dėl paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo proceso tobulinimo.

Bendradarbiaujant su UAB „Eurointegracijos projektai“ bus įdiegtas bendrojo vertinimo modelis bei pritaikytas LEAN metodas, pagal diegiamą bendrojo vertinimo modelį bei pritaikomą LEAN metodą apmokami įstaigų darbuotojai, įgyvendinti projekto uždaviniai ir tikslai.

Projekto įgyvendinimo metu Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje bus įdiegtas „vieno langelio“ principas bei klientų aptarnavimo ir knygų apsaugos sistema, kuri bus naudojama teikiant paslaugas visiems Viešosios bibliotekos skaitytojams, adresu Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys.

Projekto biudžetas – 185 560,07 Eur, iš jų: ES struktūrinio fondo lėšos – 157 726,05 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos – 27 834,02 Eur.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. liepos mėn.
Virtualus rašytojo Mariaus Katiliškio atminimo kambarys. 2020 m.
Projekto idėja – bibliotekoje esantį atminimo kambarį perkelti į skaitmeninę erdvę ir pristatyti jame sukauptą informaciją nuotoliniu būdu, moderniomis formomis, derinantis prie šiuolaikinės visuomenės poreikių bei išplečiant paslaugos gavėjų ratą.

Projekto tikslinė grupė: Lietuvos bendruomenė ir užsienyje gyvenantys lietuviai, įvairaus amžiaus vaikai ir jaunimas; Panevėžio, Šiaulių, Joniškio regionų bei Pasvalio krašto bendruomenės nariai.
Pasvalio krašto kultūros paveldo elektroninėje bibliotekoje PASVALIA bus sukurtas atskiras modulis (interaktyvus interneto tinklalapis) – Virtualus atminimo kambarys, sudarytas iš kelių dalių ir kūrybiškai, patraukliai bei paveikiai pristatantis rašytojo gyvenimą, kūrybą, atminimo įamžinimą Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje bei Lietuvoje.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Kultūros paveldo sritis sritis: kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“), 15500 Eur
Kaukučio kelionės ir draugai. 2020 m.

Projekto tikslai: ugdyti Pasvalio krašto ir Panevėžio regiono vaikų ir jaunimo kultūrinę savimonę, didinti profesionalaus ir mėgėjų lėlių teatro meno prieinamumą bei skatinti dalyvavimą kultūrinėje veikloje.

Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti ir vykdyti kūrybinę veiklą: pastatyti lėlių teatro spektaklį „Skudurinukai“, organizuoti spektaklio premjeros šventę „Draugystė veža“ ir išvykas po ugdymo įstaigas ir bibliotekas.
2. Vykdyti kultūrinę edukacinę veiklą – organizuoti susitikimus profesionaliais rašytojais, iliustratoriais, dramaturgais ir supažindinti su jų kūryba, taip prisidedant prie regiono kultūrinės tapatybės formavimo, kultūros ir meno kūrybos, jos žanrų įvairovės bei sklaidos.
3. Vykdyti pažintinę veiklą: organizuoti keliones į Vilniaus „Lėlės“ teatro spektaklį ir Gyvąjį lėlių muziejų.
4. Pagerinti lėlių teatro studijos „Kaukutis“ technines galimybes kokybiškai demonstruoti spektaklius.
5. Per teatro meną formuoti tikslinės auditorijos poreikį skaityti, populiarinti skaitymą kaip prasmingą laisvalaikio praleidimo formą.
6. Stiprinti tarpinstitucinį profesionalių meno kūrėjų ir meno mėgėjų bendradarbiavimą.
7. Vykdyti projekto viešinimą ir sklaidą: skelbti informaciją spaudoje ir virtualioje erdvėje, parengti nuotraukų parodą „Kaukučio repeticijų akimirkos“.

Tikslinė grupė: Pasvalio krašto ir Panevėžio regiono vaikai ir jaunimas (iki 18 m. amžiaus), ypatingą dėmesį skiriant vaikams dėl socialinės ir geografinės atskirties neturintiems galimybių pilnavertiškai dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Projekto pradžia 2020 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Tolygi kultūrinė raida“), 3500 Eur

Per kraštiečių raštą pažink savo kraštą. 2020 m.
Projekto idėja – „Krašto galerijoje" įrengti informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą ir per jame įdiegtas elektronines paslaugas inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei bibliotekoje sukauptą vertingą kraštotyrinę medžiagą, skatinti pastaruoju metu mažėjantį (ypač jaunimo) knygų skaitomumą, domėjimąsi savo kraštu, kraštiečiais, kūrybiškai ir inovatyviai populiarinti gimtojo krašto istorijos išteklius, iškilių kraštiečių asmenybes.

Projekto tikslai:
• Aktualizuoti, populiarinti, inovatyviai bei interaktyviai pateikti visuomenei informaciją apie Lietuvai nusipelniusius ar gerai žinomus šviesuolius, kilusius iš Pasvalio krašto siekiant keisti žmonių ypač jaunimo požiūrį į krašto kultūros paveldą.
• Šiuolaikiškomis priemonėmis reprezentuoti bibliotekoje sukauptą istorinę medžiagą ir didinti bibliotekos vizualinės erdvės emocinį poveikį.

Projekto uždaviniai:
1. Įrengti informacinį-edukacinį kompiuterinį terminalą, sukurti ir įdiegti interaktyvias elektronines paslaugas, suteikiančias galimybes inovatyviai susipažinti su bibliotekoje sukauptu vertingu krašto kultūros paveldu.
2. Surengti projekto pristatymo renginį bendruomenei.
3. Motyvuoti ir skatinti vartotojus naudotis naujomis elektroninėmis paslaugomis.
4. Rengti aktyvinančius krašto pažinimą edukacinius renginius įvairaus amžiaus, patiriantiems kultūrinę ir socialinę atskirtį bibliotekos lankytojams.
5. Projekto veikloms vykdyti telkti įvairias kultūros ir meno institucijas, kūrybinių industrijų atstovus bei privačius asmenis.
Tikslinė grupe: Pasvalio krašto bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, besilankantys bibliotekoje, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir jaunimui bei specialiųjų poreikių turintiems asmenims.
Projekto pradžia 2020 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Inovatyvių paslaugų kūrimas“), 5000 Eur
Krašto galerija Lietuvai ir pasauliui. 2020 m.

Projekto tikslas: kūrybiškai, novatoriškai ir patraukliai populiarinti Pasvalio krašto istorijos bei kultūros išteklius, sukauptus bibliotekoje bei sudaryti sąlygas jų sklaidai Lietuvoje ir užsienyje.

Projekto uždaviniai:
1. Atrinkti, susisteminti ir suskaitmeninti medžiagą, reikalingą „Krašto galerijos“ ekspozicijai sukurti.
2. Įrengti „Krašto galerijos“ 3 dalių ekspoziciją ir mini edukacijų erdvę:
2.1. Parengti autografuotų knygų parodą. 2.2.Parengti parodą „Pasvalys tada ir šiandien“ (fotografijų iš Bibliotekos Rankraštyno fondų paroda).
2.3. Parengti interaktyvų Pasvalio krašto lankytinų objektų žemėlapį.
3. Sukurti edukacinę programą „Palik autografą bibliotekai“ ir organizuoti užsiėmimus pagal ją.
4. Pristatyti visuomenei krašto ekspoziciją, vykdyti jos sklaidą, surengti pristatymo renginį.
5. Vykdyti projekto sklaidą ir viešinimą.

Atnaujinus bibliotekoje esančią „Krašto galerijos“ ekspoziciją bei įrengus įvairių amžių ir socialinių grupių vartotojams patrauklią mini edukacinę erdvę, bus sudaryto sąlygos atskleisti ir kūrybiškai populiarinti Pasvalio krašto praeities ir dabarties įvykius, žymių krašto žmonių gyvenimą ir kūrybą, populiarinti ir viešinti sukauptą kultūrinį, istorinį ir lituanistinį dokumentinį paveldą.

Tikslinė grupė. Pasvalio krašto bei Panevėžio regiono bendruomenė bei Lietuvos ir užsienio svečiai, besilankantys bibliotekoje.

Projekto pradžia 2020 m. liepos 1 d., projekto pabaiga 2020 m. lapkričio 30 d.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos (programa „Tolygi kultūrinė raida“), 3300 Eur

„Tekančio laiko ženklai“, 2019 m.
Projekto tikslas: Lietuvių literatūros tyrinėtojos, kritikės, eseistės, kraštietės profesorės Vandos Zaborskaitės visapusiškas prisiminimas ir atminimo įamžinimas bei jai skirtos ekspozicijos Vaškų Kaimo Vandos Zaborskaitės bibliotekoje atnaujinimas.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 8800 Eur.
„Atradimai tau po kojomis“, 2019 m.
Projekto tikslas: ugdyti bibliotekoje ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunuolių bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, tam panaudojant žaidimus ir inovatyvias kompiuterines technologijas.

Uždaviniai:

1. Bibliotekos vaikų erdvėje įrengti interaktyvias edukacines grindis.
2. Surengti mokymus, siekiant kelti bibliotekininkų kvalifikaciją dirbant su ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikais bei vaikais ir jaunuoliais, turinčiais specialiųjų poreikių.
3. Parengti ir vykdyti 4 edukacines žaidimų programas panaudojant interaktyvias grindis.
4. Vesti kasdieninius edukacinius užsiėmimus su mažaisiais bibliotekos lankytojais, nepastebimai juos įtraukiant į mokymosi procesą.
5. Vykdyti keitimosi gerąja patirtimi veiklą: organizuoti patirties keitimosi seminarą „Žaidimai bibliotekoje".
6. Pristatyti naują bibliotekos paslaugą bendruomenei ir populiarinti ją ugdymo įstaigose, siekiant kuo platesnio įrangos panaudojimo.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 6400 Eur.
„Lėlių teatro magija bibliotekoje“, 2019 m.
Projekto tikslai:

Supažindinti tikslinę auditoriją su teatro menu, sudaryti palankias sąlygas jiems tapti tautos meninės kultūros dalimi, plėtotis jų doroviniam ir estetiniam jautrumui aplinkai, gamtai, žmogui, kultūrai, formuotis jų kritiniam mąstymui.

Įtraukti tikslinę auditoriją į aktyvią kūrybinę veiklą, puoselėti saviraiškos ir kūrybos gebėjimus, meno pagalba ugdyti poreikį bendrauti ir bendradarbiauti, atrasti kūrybos džiaugsmą, plėsti kultūrines, menines ir socialines kompetencijas.

Per teatro meną formuoti tikslinės auditorijos poreikį skaityti, populiarinti skaitymą kaip prasmingą laisvalaikio praleidimo formą.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 3400 Eur.
„Renginių ciklas „Dienos ir naktys 2019: Lietuva ir pasaulis“, 2019 m.
Projekto tikslai:

Sutelkti Pasvalio krašto bendruomenės narius bendrai kultūrinei, meninei, pažintinei ir kūrybinei veiklai, siekiant didinti jų aktyvumą, mažinant kultūrinę, socialinę ir informacinę atskirtį, stiprinti bibliotekos ir bendruomenės tarpusavio ryšį, kurti patrauklią kultūrinę aplinką Pasvalio krašto bendruomenės nariams.

Skatinti bendruomeniškumo dvasią ir patriotiškumą, norą didžiuotis savo kraštu ir pasaulyje gyvenančiais lietuviais bei lietuvių kilmės asmenimis, kurie yra vienos Lietuvos dalis, jos stiprybės, vienybės, pažangos ir išlikimo garantas.

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, 4670 Eur.