Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

   Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 „Dėl Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-455 patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2015–2019  metų korupcijos  prevencijos programa.