• Įgyvendinti projektai

  Renginių ciklas „Literatūros dienos ir naktys"

  Pagrindiniai projekto tikslai: populiarinti lietuvių literatūrą regione, skatinti skaitymą ir kūrybą kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo ir asmenybės ugdymo formą. Įgyvendinant šį projektą numatoma sukviesti poetus, rašytojus, aktorius į Pasvalio kraštą ir suorganizuoti kūrybos vakarus, literatūros skaitymus, knygų pristatymus, spaudinių parodas Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje, taip pat netradicinėse erdvėse. Į kultūrinį gyvenimą bus įtraukti vaikai, jaunimas, skatinamas jų noras pažinti lietuvių literatūrą, patiems dalyvauti kūrybos procese ir diskutuoti virtualioje erdvėje.

  Projekto pradžia: 2011-07-01, projekto pabaiga: 2011-11-30.

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, skyręs 5000 Lt.

  Knygos kino dienos Pasvalio krašte

  Projekto tikslai: pristatyti Lietuvos kiną visuomenei, daugiau orientuojantis į jaunąją kartą, atskleisti lietuviško kino įvairovę, supažindinti su lietuviško kino klasika ir su naujaisiais filmais. Kinematografinėmis priemonėmis pristatyti lietuvių rašytojų kūrybą, skatinti jaunimą skaityti lietuvių autorių knygas. Numatoma pristatyti 3 kino filmus, sukurtus pagal lietuvių autorių knygas: kino filmą „Miškais ateina ruduo", sukurtą pagal to paties pavadinimo išeivijos rašytojo Mariaus Katiliškio romaną, kino filmą „Stiklo šalis" – pagal to paties pavadinimo rašytojos Vandos Juknaitės apysaką, kino filmą „Duburys" – pagal rašytojo Romualdo Granausko to paties pavadinimo romaną.

  Projektas skirtas įvairioms visuomenės grupėms: suaugusiems, vaikams, jaunimui.

  Projekto pradžia: 2011-07-01, projekto pabaiga: 2011-11-30.

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, skyręs 4500 Lt.

  Skaitmeninto kultūros paveldo sklaidos projektas „PASVALIA arčiau žmogaus"

  Projekto tikslas – užtikrinti tolesnę profesionalią virtualios Pasvalio krašto kultūros paveldo informacijos sistemos PASVALIA turinio sklaidą suteikiant platesnes galimybes Lietuvos ir užsienio vartotojams naudotis joje sukauptais dokumentais. Numatyta sukurti labiau suprantamą ir patrauklesnę plačiajai auditorijai sistemą ir portalo duomenis ruošti integruoti į Europeana.eu.

  Projekto įgyvendinimui numatyti šie darbai:

  – viso skelbiamo turinio dalinimosi galimybės socialiniuose tinkluose įdiegimas;

  – virtualių parodų kūrimo įrankio sukūrimas;

  – interaktyvaus žaidimo, pristatančio nekilnojamąjį paveldą „Surask ir pažink Pasvalio rajono kultūros paveldo nekilnojamuosius objektus", kultūros įdomybių testo kilnojamiesiems objektams sukūrimas;

  – vartotojams galimybės patiems kurti turinį sudarymas;

  – dabartinės duomenų bazės įrankių tobulinimas ir ruošimasis metaduomenis teikti centriniam ES kultūros paveldo portalui Europeana.eu.

  Projekto aptarimui, įvertinimui ir gairių tolesnės profesionalios dokumentų sklaidos numatymui metų pabaigoje planuojama suorganizuoti vartotojų, skaitmenintojų ir PASVALIOS partnerių seminarą „Mūsų ir Jūsų PASVALIA", išleisti lankstinuką „Naujos galimybės „PASVALIOJE". Projekto biudžetas 29 520 Lt, jį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skyrusi 24 800 Lt paramą. Projektas bus įgyvendintas iki 2011 m. gruodžio 15 d.

  2009 metai

  „Nekasdieniai pasimatymai – 2009"

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skyrusi 5000 Lt. Pagrindiniai projekto tikslai: skatinti skaitymą, kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo ir asmenybės ugdymo formą, ugdyti vaikų ir suaugusiųjų kūrybiškumą, puoselėti jų kalbos ir skaitymo kultūrą. Projektas įgyvendinamas Mariaus Katiliškio viešojoje, rajono bibliotekose, mokyklose, kaimo kultūros centruose, kaimo bendruomenių salėse. Bus sudaromos sąlygos įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonėms turiningai praleisti laisvalaikį, ugdomas jų kultūrinis išprusimas, renginiais, susitikimais, pokalbiais skatinamas žmonių kūrybiškumas ir skaitymo kultūra.

  „Krašto skaitmeninė biblioteka: kultūros paveldas virtualioje erdvėje"

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skyrusi 16 000 Lt. Pagrindinis projekto tikslas: sudaryti krašto, Lietuvos ir užsienio gyventojams sąlygas interaktyviai nemokamai naudotis Pasvalio viešojoje bibliotekoje, kitose kultūros atminties institucijose bei privačių asmenų fonduose sukauptais dokumentais. Šiam tikslui įgyvendinti numatyta sukurti ir pildyti krašto kultūros paveldo duomenų bazę, sukurti projekto interneto svetainę – skaitmeninę biblioteką ir į ją integruoti duomenų bazę. Modernus krašto kultūros paveldo objektų pristatymas virtualioje erdvėje orientuotas į visų Lietuvos regionų bendruomenes, išeiviją, visus, norinčius tyrinėti Pasvalio kultūros paveldą.

  2008 metai

  „Nekasdieniai pasimatymai – 2008"

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skyrusi 5000 Lt. Pagrindiniai projekto tikslai: skatinti skaitymą, kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo ir asmenybės ugdymo formą, ugdyti vaikų ir suaugusiųjų kūrybiškumą, puoselėti jų kalbos ir skaitymo kultūrą. Projektas įgyvendinamas Mariaus Katiliškio viešojoje, rajono bibliotekose, mokyklose, kaimo kultūros centruose. Įvairių susitikimų su leidyklų darbuotojais, rašytojais, poetais, literatūrologais, knygų iliustratoriais, aktoriais metu visuomenė supažindinam su naujausia literatūra vaikams ir suaugusiems. Įvairaus amžiaus ir socialinės padėties žmonėms sudaromos sąlygos plėsti literatūros, meno pažinimo ir suvokimo akiratį. Tai juos skatina pasirinkti biblioteką, kaip tarpusavio bendravimo ir tobulėjimo vietą.

  „Pasvalio krašto etninis paveldas Lietuvos kultūros atminties saugyklose"

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (skirta 4000 Lt). Projekto tikslas: užtikrinti kultūros atminties saugyklose sukaupto Pasvalio krašto etninio paveldo prieinamumą, pažinimą, tyrinėjimus, sklaidą. Pagrindiniai uždaviniai: vykdyti etninio paveldo paiešką kultūros atminties saugyklose, surengti apžvalginį seminarą, suregistruoti rastus paveldo rinkinius, sudaryti ir išleisti katalogą, pradėti kurti elektroninę duomenų bazę. Tai paspartins vietinį kultūros procesą, savo tapatumo pažinimą, pagreitins bendro kultūros atminties skaitmeninio masyvo kūrimą.

  „Kultūros užuovėja: kūrėjų sambūriai"

  Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (skirta 4000 Lt).

  Numatyti trys kūrėjų sambūriai: pirmasis – kūrybos vakarai, antrasis – literatūros skaitymai, trečiasis – naktiniai prozos ir poezijos skaitymai su pasidainavimais ir muzikiniais intarpais netradicinėse erdvėse. Projektu siekiama visapusiško žvilgsnio į kūrėjus ir kūrybą, jungiant į vieną kultūrinę metų visumą tradicinius akademinius kūrybos vakarus, subtilų įsiklausymą į poezijos žodį ir pačių poetų ir prozininkų kūrybinius išsikalbėjimus, įgaunančius atsipalaiduojantį pobūdį.

  „Kultūros atminties institucijos atsiveria provincijai"

  Projektą dalinai finansuoja Panevėžio apskrities viršininko administracija", skyrusi 2000 Lt. Numatytas didžiųjų Lietuvos Rankraštynų sukaupto kultūros istorijos paveldo pristatymas Panevėžio apskrities kultūrinei bendruomenei. Numatytas seminaras, į kurį bus sukviesti Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos retų spaudinių ir rankraščių skyriaus, Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus, Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriaus, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos istorijos instituto Rankraštynų, Lietuvių išeivijos instituto, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyrių darbuotojai. Nagrinėjamos minėtų institucijų fondų sudėties, specifikos, atvirumo, dokumentų panaudos galimybių temos, bus aptartas bendradarbiavimas tyrinėjimo ir skaitmeninimo srityse.

  „Viešieji skaitymai netradicinėse erdvėse"

  Dalyvaujame Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Skaitymo metų projekte „Viešieji skaitymai". Numatyti įvairūs susitikimai netradicinėse erdvėse: su aktore Doloresa Kazragyte Pasvalio rajono paslaugų ir užimtumo pagyvenusiems ir neįgaliesiems centre, Raubonių kultūros centre, rašytoju Kaziu Saja Pajiešmenių dvare, prozininku, poetu, žurnalistu Arūnu Sprauniumi Gulbinėnų dvare, aktore Olita Dautartaite Pušaloto pagrindinės mokyklos kiemelyje ir Žilpamūšio dvaro sodyboje, rašytoju Vytautu Račicku Valakėlių pagrindinės mokyklos sodelyje. Šiais renginais skatinama visuomenė pažinti rašytojų kūrybą, burtis ir kalbėti apie knygą įvairiose erdvėse.

  2007 metai

  Renginių ciklas „Nekasdieniai pasimatymai"

  Skaitymas – labai svarbus visam kalbos ugdymui. Jis turi didžiulę įtaką žodyno formavimuisi, plataus, rišlaus pasakojimo, aiškinimo, argumentuoto teksto konstravimui. Knygų skaitymo pasirinkimų struktūroje prioritetai tenka mokslo populiariajai, su pomėgiais susijusiai literatūrai, detektyvams ar nuotykių, meilės romanams, specialybės bei studijų veikalams. Mažiausiai skaitytojų dėmesio susilaukia esė ir publicistika, šiuolaikinė intelektualioji proza, poezija.

  Neabejinga jaunimo skaitymui liko ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka. Šių metų pavasarį buvo parašytas skaitymo skatinimo projektas ir gautas dalinis finansavimas iš Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos. Šio projekto tikslai – skatinti skaitymą, kaip alternatyvią laisvalaikio praleidimo formą, ugdyti jaunimo kūrybiškumą, puoselėti jų kalbos ir skaitymo kultūrą. Pagrindinis šio projekto uždavinys – populiarinti šiuolaikinę lietuvių literatūrą, į susitikimus kviesti įdomius jaunimui kūrėjus ir tuo skatinti turiningai praleisti laisvalaikį.

  Projektas bus įgyvendinamas spalio–gruodžio mėnesiais. Tai renginių ciklas „Nekasdieniai pasimatymai". Kiekvieną mėnesį vyks susitikimai su rašytojais, leidyklų darbuotojais. Jų metu bus pristatomos naujausios knygos, rašytojų kūryba. Renginiai vyks ne tik Mariaus Katiliškio bibliotekoje, bet ir Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės, Saločių A. Poškos vidurinėse mokyklose, Pušaloto bibliotekoje.

  Projekto programa apima tris renginius:

  Spalio 25 d. susitikimas-diskusija su leidyklos „Alma littera" darbuotojais bei rašytoja Egle Černiauskaite. Kūrybos ir naujausių knygų pristatymas Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir Joniškėlio G. Petkevičaitės-Bitės vidurinėje mokykloje

  Lapkričio 21 d. susitikimas-diskusija su leidyklos „Versus aureus" darbuotojais. Serijos „Debiutai", skirtos pradedantiems rašytojams pristatymas ir susitikimas su rašytoja Aiste Vilkaite Pasvalio M. Katiliškio viešojoje ir Pušaloto bibliotekose

  Gruodžio 5 d. susitikimas su leidyklos „Alma littera" darbuotojais. Teisininko, rašytojo Pavel Borkovski knygos „Lizdų ardytojas" pristatymas Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje ir Saločių A. Poškos vidurinėje mokykloje

  Renginių ciklas „Knyga, biblioteka, žmogus istorijoje ir šiandienoje"

  Projektas įgyvendinamas 2007 m. balandžio–gruodžio mėnesiais. Jį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, skyręs 7000 litų. Tikslai: visapusiškai per knygos, bibliotekos, žmogaus ryšį atskleisti kultūros procesą praeityje ir dabar, remtis Lietuvos ir pasaulio šalių patirtimi ir išryškinti knygos reikšmę, apibrėžti bibliotekos vietą Lietuvos istorijos kultūros kontekste, plėsti krašto ryšius su Lietuvos ir užsienio kūrėjais, garsinti Pasvalio vardą, skatinti visuomenės, ypač jaunimo poreikius knygai pažinti ir suteikti galimybes patiems dalyvauti kultūros kūrybos procese. Numatyta konferencija, ekslibrisų paroda ir bibliotekai skirtas leidinys plės literatūros, meno suvokimo, bibliotekų istorijos pažinimo akiratį.

  Studijos „Kultūros užuovėja"

  Projektas įgyvendinamas 2007 m. gegužės–gruodžio mėnesiais. Jį dalinai finansuoja Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija (skirta 3000 litų). Pagrindinis tikslas – plėsti kultūrinius ryšius tarp regiono ir Vilniaus miesto, Šiaulių, Joniškio kraštų, ryšių pagrindu spartinti kultūros procesą įvairiose vietovėse, užtikrinti lietuviškos kultūros išsaugojimą Europos šalių kultūros kontekste. Projektą sudaro numatytos literatūros, meno studijos ir pažintys. Studijų pagrindas – įvairios tarpusavyje suderintos kalbėjimo formos (seminarai, svarstybos, diskusijos, kūrybos skaitymai), siekiančios visapusiškai ugdyti kultūros žmogų regione.

  Seminaras „Archyvai, bibliotekos, muziejai: bendradarbiavimo galimybės"

  Pagrindinis tikslas – pristatyti apskrities kultūros darbuotojams Lietuvos archyvuose saugomą istorijos kultūros palikimą, išsiaiškinti dokumentų panaudojimo galimybes, numatyti labiausiai mokslinio tyrinėjimo reikalaujančius objektus. Seminaras organizuojamas 2007 m. balandžio mėn. ir skirtas Panevėžio apskrities bibliotekoms, muziejams, kitoms kultūros ir švietimo įstaigoms. Seminaro dalyviai: Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo, Lietuvos literatūros ir meno archyvo, Panevėžio apskrities archyvo darbuotojai, bažnytinių archyvų saugotojai ir tyrinėtojai. Numatytos minėtų archyvų fondų sudėties, specifikos, atvirumo visuomenei, dokumentų panaudos galimybės, bendradarbiavimo skaitmeninimo srityje temos. Projektą dalinai finansuoja Panevėžio apskrities viršininko administracija (skirta 3000 litų).

  Darbo vietos neįgaliesiems steigimas

  Tikslas – įsteigti 1 darbo vietą neįgaliajam: nupirkti įrangą, kitas darbo priemones, reikalingas veiklai užtikrinti . Darbo vieta steigiama 2007-04-01 – 2007-06-30. Pasvalio darbo birža dalinai finansuoja darbo vietos steigimą ir skiria 35 tūkst. Lt subsidiją. Nuo 2007 m. liepos 1 d. į rinkodaros specialisto pareigybę bus priimtas neįgalus bedarbis. Pagrindinis rinkodaros specialisto veiklos tikslas – visų Pasvalio rajono bibliotekų įvaizdžio formavimas.

  ________________________________________

  „Viešosios interneto prieigos taškų plėtra" (2006–2008)

  Lietuvoje nuo 2002 m. įvairiomis iniciatyvomis imti steigti viešieji interneto prieigos taškai. 2002 m. įsteigti 75 taškai, kurie vadinami viešaisiais interneto centrais (VIC) naudojant „Langas į ateitį" lėšas; 2003 m. įsteigta 100 VIC vykdant LR VRM projektą. 2004 m. Vidaus reikalų ministerija, kartu su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, pradėjo įgyvendinti projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimo vietovėse", finansuojamą pagal PHARE 2003 m. Socialinės-ekonominės sanglaudos programą. Įgyvendinant šį projektą 2005 metais buvo įsteigta 300 VIPT (viešųjų interneto prieigos taškų).

  Mūsų rajono bibliotekos aktyviai dalyvavo projektuose ir 2003 m. Joniškėlio miesto bibliotekoje įsteigtas VIC (viešasis interneto centras), 2005 metais 10 kaimo bibliotekų įsteigti VIPT (viešieji interneto prieigos taškai).

  2007 m. pradžioje paskelbtas projekto „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra" konkursas. Įgyvendinimo metu (2006–2008 m.) esamas VIPT tinklas bus plečiamas į nuošalias kaimo vietoves, įsteigiant 400 naujų VIPT ir modernizuojant 83 taškus, nuo 2002 m. veikiančius kaimiškose vietovėse. VIPT steigimo konkursui paraiškas pateikė 18 mūsų rajono kaimo bibliotekų ir modernizavimo – 1 (Joniškėlio miesto biblioteka). LR Vidaus reikalų ministerija kovo 20 d. informavo apie patvirtintas Lietuvos vietoves, kuriose bus steigiami 400 naujų VIPT bei modernizuojami 83 jau veikiantys interneto taškai. Atranką „įveikė" ir į atrinktųjų paraiškų sąrašą pateko Joniškėlio miesto biblioteka (modernizavimui) ir 16 rajono kaimo bibliotekų – Žilpamūšio, Pajiešmenių, Ustukių, Namišių, Valakėlių, Nairių, Raubonių, Meškalaukio, Kriklinių, Diliauskų, Kraštų, Švobiškio, Mikoliškio, Jurgėnų, Dagių, Žadeikonių naujų VIPT steigimui. Vertinimo kriterijų neatitiko Girsūdų ir Norgėlų bibliotekos.

  Projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų plėtra" vykdomas pagal Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra". Visam projektui įgyvendinti skirta parama siekia 9 763 640 Lt. Projektą administruoja partnerių – asociacijos „Langas į ateitį", UAB S4ID, Kauno technologijos konsorciumas. Aktyviausia buvo ir daugiausia naujų Interneto taškų įsteigs Panevėžio apskritis – 57 nauji VIPT, Kauno apskritis – 56, Utenos – 49, Vilniaus – 47, Klaipėdos – 38, Tauragės – 37, Telšių – 35, Marijampolės – 32, Alytaus – 25, Šiaulių – 24.

  Apie projektą spaudoje

  Giedrytė, Toma. Interneto tinklas plėsis į kaimus / Toma Giedrytė // Darbas. – 2007, saus. 18, p. 3

  ________________________________________

  Pasvalio krašto knygnešių veiklos dokumentavimas ir

  perkėlimas į skaitmenines laikmenas (2005–2006)

  Projekto tikslai – sukaupti išsamų mokslinį Pasvalio krašto knygnešystės istorijos fondą, ugdyti visuomenės krašto kultūros istorijos išmanymą, jaunuomenės suinteresuotumą krašto istorijai pažinti, užtikrinti naujai sukauptų dokumentų prieinamumą provincijos žmogui, skatinti jų nagrinėjimą bei sklaidą. Uždaviniai – papildyti bibliotekos kraštotyros fondą naujais dokumentais iš Lietuvos archyvų, bibliotekos ir muziejaus rankraštynų, fiksuojančiais Pasvalio krašto knygnešių veiklą; skatinti kraštotyrininkus nagrinėti sukauptą dokumentų fondą; parengti informacinį leidinį „Pasvalio krašto knygnešystė" ir perkelti jį į skaitmeninę laikmeną; vykdyti naujai sukauptų dokumentų sklaidą spaudoje ir švietimo įstaigų mokymo procese.

  Apie projektą spaudoje

  Giedrytė, Toma. Virtualiame leidinyje – knygnešystės laikmetis / Toma Giedrytė. – Iliustr. // Darbas, 2006. – bal. 6, p. 2.

  Muoriškytė J. Skaitmeninėje laikmenoje – medžiaga apie krašto knygnešius / J. Muoriškytė // Tarp knygų. – 2006, Nr. 5, p. 39.

  Savickas, Sigitas. Knygnešių epopėja – kompaktiniame diske / Sigitas Savickas. – Iliustr. // Panevėžio rytas. –- 2006, kovo 28, p. 7.

  ________________________________________

  Šiaurės šalių bibliotekų savaitė (2004)

  Projektą organizuoja Skandinavijos šalių bibliotekininkai, remia Šiaurės Šalių Ministrų tarybos informavimo biuras, ambasados ir kitos nevyriausybinės bei komercinės organizacijos. Jo tikslas – populiarinti Šiaurės šalių (ir Baltijos valstybių) kultūrą, papročius, tradicijas, supažindinti su jų istorija, užmegzti ryšius tarp įvairių šalių bibliotekų. Projektas vykdomas kasmet lapkričio mėnesį jau šeštus metus, renginiai vyksta vienu metu visose bibliotekose, juos jungia bendra tema ir šviesos ceremonija. 2004 m. tema skirta pasakininko H. K. Anderseno 200-osioms gimimo metinėms.

  Apie projektą spaudoje

  Baltrukienė, Rita. „Kartą seniai seniai...": Pasvalys: Šiaurės šalių savaitė Lietuvos bibliotekose / Rita Baltrukienė // Tarp knygų. – 2005, Nr. 1, p. 36.

  ________________________________________

  Knygos kaimo bendruomenei (2003)

  Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos kaimo filialai dalyvavo Švietimo kaitos fondo ir leidyklos Alma Littera kartu su bendrove VBIZ Pak skelbtame konkurse „Knygos kaimo bendruomenei". Konkurso organizatoriai Pumpėnų ir Deglėnų kaimų bibliotekoms skyrė knygų už 400 litų.

  ________________________________________

  „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse" (2003)

  2004 metais pradėtas įgyvendinti PHARE programos finansuojamas projektas „Viešosios interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse". Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai iš projekto lėšų numatyta suteikti paramą VIPT steigimui Daujėnų, Deglėnų, Gulbinėnų, Grūžių, Krinčino, Nakiškių, Pumpėnų, Pušaloto, Rinkūnų, Saločių bibliotekose.

  Projekto koordinatorės vyriausiosios metodininkės Reginos Mikalauskienės straipsnis, išspausdintas rajono laikraštyje „Darbas", gegužės 21 d.

  Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė informacinės visuomenės sukūrimą vienu iš svarbiausių savo veiklos prioritetų, nes informacinės visuomenės plėtrai reikalingų sąlygų sukūrimas yra vienas svarbiausių ekonominio augimo veiksnių. Tuo vadovaudamasis Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Vyriausybės kartu su Vidaus reikalų ministerija pateikė bendrą projektinį siūlymą „Viešosios interneto prieigos taškų kaimo vietovėse steigimas", kuris atrinktas gauti finansavimą pagal Europos Sąjungos PHARE 2003 Socialinės ir ekonominės sanglaudos programą. Šis 3,15 milijono eurų vertės projektas bus įgyvendintas per 18 mėnesių. Bus sukurti iki 300 viešosios interneto prieigos taškų kaimo vietovėse.

  Pasvalio rajone Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos dešimtyje filialų įsteigti Viešosios interneto prieigos taškai. 2005 metų gegužės 17d. VIPT savo veiklą pradėjo Daujėnų, Deglėnų, Grūžių, Gulbinėnų, Krinčino, Nakiškių, Pumpėnų, Pušaloto, Rinkūnų, Saločių bibliotekose ir Vaškų vidurinėje mokykloje. Nuo gegužės 23 d. minėtuose Viešosios interneto prieigos taškuose aptarnausime ir vartotojus. Šiuose centruose kasdien 8 val., išskyrus šeštadienį ir sekmadienį, 18 mėnesių žmonės galės nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu. Už nustatytą mokestį jie galės pageidaujamą dokumentą kopijuoti, skenuoti, spausdinti, žaisti kompiuterinius žaidimus, bendrauti pokalbių kanalais. VIPT lankytojams, nemokantiems naudotis kompiuteriu, bus teikiamas pradinis mokymas informacinių technologijų srityje. Tokiu būdu žmonės galės išmokti dirbti internetu, pagerinti savo informacinių technologijų įgūdžius arba įgyti įgūdžių, kurie leistų jiems konkuruoti darbo rinkoje. Kaimo bendruomenei atsirado nauja galimybė vykdyti bendrus projektus, dalintis informacija, spręsti įvairias problemas. Kaimo žmonėms informacinės technologijos leis prisidėti prie teigiamų pokyčių bendruomenėje, mažins atskirtį nuo miesto. Vaikams tokie centrai tampa puikia turiningo laisvalaikio praleidimo forma, mokymosi bendrauti vieta. Jaunimui ir vyresniems žmonėms – naujų galimybių savo veiklai tobulinti, bendravimo, nuotolinio mokymosi, patirties pasidalinimo vieta. VIPT taps bendruomenių tiltu į plačių galimybių pasaulį.

  Dėl papildomos informacijos, pasiūlymų ir pageidavimų kreipkitės telefonu 8~451 34319 į projekto koordinatorę vyriausiąją metodininkę Reginą Mikalauskienę.

  Apie projektą spaudoje:

  Gasiūnienė, Janina. Nakiškių viešosios interneto prieigos taške varžėsi kompiuterių asai / Janina Gasiūnienė // Darbas. – 2006, geg. 20, p. 5.

  Gasiūnienė, Janina. Reikia žinoti – ir Nakiškiuose yra internetas / Janina Gasiūnienė // Darbas. – 2006, kovo 2, p. 5.

  Mūsų rajonas – vienas sėkmingiausių projekto pavyzdžių / „Darbo" inf. // Darbas. – 2006, geg. 23, p. 3.

  Keturios kaimo bibliotekos dirbs ilgiau // Darbas. – 2005, birž. 11, p. 3.

  Mikalauskienė, Regina. Pradeda veikti kaimų viešosios interneto prieigos taškai / Regina Mikalauskienė // Tarp knygų. – 2005, Nr. 7–8, p. 40.

  Mikalauskienė, Regina. Rajone pradeda veikti viešosios interneto prieigos taškai / Regina Mikalauskienė // Darbas. – 2005, geg. 21, p.

  Savickas, Sigitas. Kaimų žmonės galės naudotis internetu / Sigitas Savickas // Panevėžio rytas. – 2004, vas. 11, p. 8.

  Bitinaitė, Asta. Kompiuterizuojamos atokesnių kaimų bibliotekos / Asta Bitinaitė // Darbas. –- 2004, vas. 7, p. 4.

  ________________________________________

  Aljanso „Langas į ateitį" viešasis interneto centras Joniškėlio bibliotekoje (2003)

  Aljansas „Langas į ateitį" 2002 metais pradėjo vykdyti verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. 2003 metais Joniškėlio bibliotekoje įsteigtas viešasis interneto centras, kuriame veikia du kompiuteriai. Tai vieta kur gyventojai nemokamai mokosi kompiuterinio raštingumo pradmenų ir naudotis internetu. Centre per metus apsilanko per 4000 vartotojų.

  Apie projektą spaudoje:

  Kanišauskas, Sigitas. Internautai registruojami iš anksto / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2003, saus. 9, p. 4.

  Savickas, Sigitas. Internautams – nemokamas langas į pasaulį / Sigitas Savickas // Panevėžio rytas. – 2003, saus. 14, p. 8.

  Aljansas „Langas į ateitį" vis populiarėja // Darbas. – 2003, liep. 5, p. 1.

  ________________________________________

  „Kelias į Europą" (2003)

  Projektą 1400 litų parėmė Europos Komisijos delegacija Lietuvoje. Vyko susitikimai su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi prie Europos Bendrijos Oskaru Jusiu, Seimo nariu Egidijumi Vareikiu. Organizuotas Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros programos „Jaunimas" pristatymas, seminaras „Kultūra ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai". Moksleiviai dalyvavo žaidime „Europos Sąjunga yra šis tas daugiau nei tu galvoji", viktorinoje „Noriu žinoti apie Europos Sąjungą".

  Apie projektą spaudoje:

  Mikalauskienė, Regina. Keliaujame į Europą / Regina Mikalauskienė // Tarp knygų. – 2003, Nr. 7/8, p. 40.

  Kanišauskas, Sigitas. Mažins euroskeptikų būrį / Sigitas Kanišauskas // Darbas. – 2003, vas. 20, p. 3.

  Kanišauskas, Sigitas. Be emocijų ir meilės Europa bus negyva / Sigitas Kanišauskas. – Iliustr. // Darbas. – 2003, Nr. 32, kovo 20, p. 2.

  ________________________________________

  Viešosios bibliotekos – modernaus informacijos centro rajone kūrimas (2001)

  Projektas parengtas pagal Kultūros ministerijos programą „Visuomenės informacinis aprūpinimas". Gauta kompiuterinė įranga – keturi kompiuteriai, atidarytas informacijos centras – interneto skaitykla.

  Apie projektą spaudoje:

  Mickus, Petras. Atidaryta interneto skaitykla / Petras Mickus // Tarp knygų. – 2002, Nr. 3, p. 37.

  Valanda internete kainuos tris litus // Darbas. – 2001, birž. 23.

  Magelinskienė, Zina. Biblioteka savo skaitytojams atvėrė interneto vartus / Zina Magelinskienė // Darbas. – 2002, saus. 19, p. 6.

  Savickas, Sigitas. Interneto svetainę užplūdo vaikai / Sigitas Savickas // Panevėžio rytas. – 2002, saus. 18, p. 6.

  ________________________________________

  Bibliobuso paslaugų kaimo žmogui plėtra (2001)

  Iš Atviros Lietuvos fondo gauta 6822 litų parama. Projektui pritarė Pasvalio švietimo ir sporto, socialinės paramos skyriai, Lietuvos invalidų draugijos Pasvalio skyrius, LPS „Bočiai" Pasvalio bendrija, seniūnijos. Sukomplektuotas bendruomenės interesus atitinkantis informacinių, mokomųjų leidinių fondas, sukurtas jaukus bendruomenės narių laisvalaikio centras su žaidimais ir maža fonoteka.

  Apie projektą spaudoje:

  Abazoriuvienė, Danguolė. Treji Pasvalio bibliobuso metai / Danguolė Abazoriuvienė // Tarp knygų. – Nr. 3, p. 14–15.

  Bitinaitė, Asta. Pasvalio bibliobusui – Atviros Lietuvos fondo parama / Asta Bitinaitė // Darbas. – 2001, spal. 18, p. 3.

  __________

  Vaikų laisvalaikio centras Joniškėlio bibliotekoje (2000)

  Projekto iniciatorė vadovė - vyriausioji metodininkė Regina Mikalauskienė. Iš Atviros Lietuvos fondo gauta 2000 litų vaikų laisvalaikio centro kūrimui. Reorganizavus biblioteką, šiam centrui paskirta didesnė ir šviesesnė patalpa, kurioje sukomplektuotas visas vaikų knygų fondas, spauda vaikams, turimos lėlės, nupirkta naujų vertingų ir naudingų knygų.

  ________________________________________

  „Bibliotekos veiklos plėtra, teikiant paslaugas vaikams su negalia" (2000)

  Projekto vadovė – vyriausioji metodininkė Regina Mikalauskienė. Projekto tikslas – išplėsti bibliotekos paslaugų sferą, integruojant vaikus su negalia į sveikųjų aplinką, lavinti ypatingos vaikų grupės estetinę sampratą, plėsti pasaulio pažinimo ribas, įsteigti vaikų literatūros skyriuje mokomosios informacinės literatūros, lavinamųjų žaidimų kampelį, sudaryti sąlygas vaikams su negalia saviraiškai, jų kūrybai populiarinti. Šiame projekte taip pat dalyvavo Pasvalio specialioji internatinė mokykla ir Pasvalio soroptimisčių klubas. Parengtas vaikų su negalia integravimo į sveikųjų visuomenę renginių planas „Mes su tavimi", plečiama informacinės lavinamosios žaislotekos funkcija, numatomi renginiai, kuriuose dalyvautų ypatingų poreikių vaikų grupės, organizuotos vaikų su negalia kūrybos darbų parodos. Iš Atviros Lietuvos fondo gauti 1900 litų panaudoti mokomajai informacinei literatūrai ir lavinamiesiems žaidimams įsigyti bei prizams.

  Apie projektą spaudoje:

  Biblioteka // Panevėžio rytas. – 2000, lapkr. 23, p. 10.

  Biržytė A. Bibliotekos projektas – skirtas vaikams su negalia / A. Biržytė // Darbas. – 2000, lapkr. 18.

  ________________________________________

  Fonoteka vaikų ugdymui (1999)

  Direktorei Danguolei Abazoriuvienei ir vaikų literatūros skyriaus vedėjai Ritai Baltrukienei parengus projektą, kurį 8100 litų parėmė Atviros Lietuvos fondas viešojoje bibliotekoje buvo įrengta 6 vietų muzikos skaitykla. 4600 litų skirta muzikos aparatūros įsigijimui, o už 3500 litų nupirkta kompaktinių diskų bei audiokasečių. Fonotekos fonde – ne tik populiariausių muzikos grupių įrašai, bet ir anksčiau skambėjusios mėgstamų atlikėjų ir ansamblių dainos, įvairių pasakų įrašai patiems mažiausiems skaityklos lankytojams.

  Apie projektą spaudoje:

  Šimkutė, Laima. Duris atvėrė vaikų muzikos skaitykla / Laima Šimkutė // Panevėžio rytas. – 1999, lapkr. 8, p. 6.

  Kanišauskas, Sigitas. Atidaryta muzikos skaitykla / Sigitas Kanišauskas // Darbas. – 1999, lapkr. 6.

 • Įgyvendinami projektai

  „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams"

  Projektą „Libr-A: į pagalbą Pasvalio ūkininkams" („Libr-A: to help farmers in Pasvalys") finansuoja nepriklausomo fondo EIFL (Elektroninė informacija bibliotekoms) Viešųjų bibliotekų inovacijų programa, skyrusi 15 000 dolerių. Projektas skirtas Pasvalio krašto žemdirbiams. Per vienerius projekto vykdymo metus (2011-11-01–2012-10-31) bus sukurtas informacinis interneto portalas, išplėstos bibliotekos mobiliosios ir kompiuterinės leidybos paslaugos.

  Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka – viena iš kelių Lietuvos bibliotekų, laimėjusių EIFL fondo paramą. Nepriklausomas EIFL fondas savo veiklą vykdo įvairiose šalyse (Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Rytų Europoje ir kt). Fondo tikslas – sudaryti galimybę besivystančių šalių žmonėms bibliotekose naudotis elektronine informacija. Iš pradžių fondas rūpinosi mokslinėmis ir akademinėmis bibliotekomis, o nuo 2010 m. trejus metus bus vykdoma ir viešosioms bibliotekoms skirta Viešųjų bibliotekų inovacijų programa. 2010-aisiais paramą gavo 12 viešųjų bibliotekų, tarp jų ir Lietuvos – Utenos A. ir M. Miškinių biblioteka. Šiais metais parama skirta 14 bibliotekų, kartojančių sėkmingus pirmojo etapo projektus, iš jų ir Lietuvos – Pasvalio M. Katiliškio viešajai bibliotekai, pasirinkusiai kartoti Serbijos Jagodinos viešosios bibliotekos projektą „Agrolib-Ja – gerinti ūkininkų gyvenimą" („AgroLib-Ja – Improving the lives of farmers").

  Projekto partneriai. Projektui įgyvendinti biblioteka subūrė Pasvalio rajono savivaldybę, Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyrių, Pasvalio bitininkų draugiją „Bičiulis", Lietuvos agrarinių mokslų ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Joniškėlio bandymų stotį.

  Aplinkybės, lėmusios projekto atsiradimą. Pasvalio rajono žemdirbiams reikia tikslios, patikimos, lengvai pasiekiamos, aktualios žemės ūkio informacijos bei galimybių reklamuoti savo produkciją virtualioje erdvėje. Per darbymetį ūkininkams bendrauti, gauti informaciją patogiau ir greičiau mobiliuoju telefonu, todėl vis daugiau jų naudojasi išmaniaisiais telefonais, mobiliuoju internetu. Deja, mūsų krašte trūksta tokių paslaugų, be to, ne visi žemdirbiai moka išnaudoti visus mobiliųjų techologijų privalumus.

  Pasvalio M. Katiliškio viešoji biblioteka šioms problemoms spręsti turi visas galimybes: tankų kaimo bibliotekų tinklą (32 padaliniai), galimybę kaimuose bibliotekininkams tiesiogiai bendrauti su savo bendruomenės nariais, sužinoti jų poreikius, teikti jiems reikiamą informaciją ir paslaugas; pakankamą aprūpinimą naujomis informacinėmis technologijomis (kompiuteriais, vieša interneto prieiga); kvalifikuotus darbuotojus; patirtį mokant gyventojus kompiuterinio raštingumo.

  Pagrindinis projekto tikslas – pasitelkus modernias informacines technologijas ir sukūrus Pasvalio rajono žemdirbių informacinį ir bendravimo tinklą pagerinti ūkininkų gyvenimą.

  Projekto uždaviniai:

  Sukurti interneto portalą su aktualia žemės ūkio informacija, galimybe komentuoti ir keistis nuomonėmis, nemokamai reklamuoti savo produkciją.

  Teikti mobiliojo ryšio paslaugas: mobili interneto portalo versija, informavimas teksto žinutėmis, QR kodų naudojimas.

  Sukurti mobiliąją erdvę žemdirbiams patogiu laiku ir patogioje vietoje.

  Teikti kompiuterinės leidybos paslaugas: vizitinių kortelių, produktų etikečių, reklaminių lankstinukų, brošiūrų spausdinimas.

  Laukiami projekto rezultatai. Galimybė žemdirbiams nemokamai reklamuotis, bendrauti tarpusavyje su bendrais interesais siejančiais žmonėmis ne tik realybėje bet ir virtualioje erdvėje (ne tik Pasvalyje, bet ir už jo ribų), užtikrintai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Tikimasi, kad tai pagerins žemdirbių gyvenimo kokybę, padidins jų konkurencingumą rinkoje, o sustiprėjęs visuomenės dėmesys leis siūlyti produkciją platesniam vartotojų ratui Lietuvoje ir užsienyje.


  Projektas „Bibliotekos pažangai"

  Bilo ir Melindos Geitsų fondas jau daugiau nei dešimtmetį įgyvendina Pasaulio bibliotekų programą, kuria siekia užtikrinti galimybę bibliotekose nemokamai naudotis moderniomis informacinėmis technologijomis visiems, nepaisant geografinės, socialinės ar ekonominės padėties. Fondo remiami panašūs projektai jau įgyvendinti Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Čilėje, Meksikoje ir kitose šalyse. Lietuva ir Latvija tapo pirmomis centrinės ir rytų Europos šalimis, kurioms fondas skiria paramą.

  Projektas „Bibliotekos pažangai" vykdomas pagal 2007 m. lapkričio 15 d. pasirašytą susitarimą tarp Bilo ir Melindos Geitsų fondo, Kultūros ministerijos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 2008 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti šį projektą. Projekto trukmė – 3,5 metų.

  Apie projektą. Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai, ypač kaimiškose vietovėse, o taip pat socialinės rizikos grupės, žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis informacijos gavimui ir bendravimui.

  Planuojama, kad per artimiausius trejus metus dauguma šalies viešųjų bibliotekų pradės teikti viešas ir nemokamas interneto paslaugas, žymiai sustiprės bibliotekininkų kompetencija informacinių technologijų ir elektroninės informacijos srityje ir bibliotekos taps stipria jėga, padedančia žmonėms ir bendruomenėms įsisavinti ir naudoti informacinių technologijų galimybes.

  Projekto uždaviniai:

  Įrengti visose perspektyviose ir dar neinformatizuotose viešosiose bibliotekose viešą interneto prieigą, o ją turinčiose – išplėsti ir modernizuoti.

  Iš esmės sustiprinti viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinę kompetenciją ir padėti jiems tapti aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes.

  Projekte planuoja dalyvauti 1217 viešųjų bibliotekų, filialų ir padalinių. 851 biblioteka gaus naujausią kompiuterinę techniką ir programinę įrangą, geresnį ir plačiajuostį interneto ryšį, galimybę naudotis techninės priežiūros paslauga, naujas žinias, galimybę mokytis, kelti kvalifikaciją, medžiagą darbui bendruomenėse, konsultacijas, techninę pagalbą.

  Projektui skirtos lėšos bus panaudotos kompiuterinei įrangai nupirkti, bibliotekoms prie interneto prijungti arba ryšio kokybei pagerinti, techninei pagalbai organizuoti, bibliotekininkams apmokyti, nemokamai interneto prieigai viešinti ir vartotojams skatinti bei projekto poveikiui matuoti.

  Kuo projektas ypatingas? Gyventojai bus aktyviai skatinami naudotis IT, bus rengiami specialūs seminarai ir akcijos, pristatantys kasdieniniame gyvenime lengvai pritaikomas elektronines paslaugas: el. deklaravimą, el. bankininkystę, darbo paiešką, nuotolinį mokymąsį, sveikatos paslaugas ir kitas. Nemokantys naudotis kompiuteriais gyventojai bibliotekose bus mokomi kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų. Skatinant naudotis viešomis interneto prieigomis, ypatingas dėmesys bus skiriamas kaimo gyventojams, vyresnio amžiaus žmonėms, socialinės rizikos grupėms, taip pat ir neįgaliems.

  Numatomas projekto poveikis bibliotekoms ir bendruomenėms:

  Bibliotekoms bus nupirkta apie 4000 kompiuterių.

  Įrengtas plačiajuostis interneto ryšys.

  Bus įrengta 11 mokymų centrų, kurie apims 220 mokymosi vietų.

  Bus apmokyta apie 2200 bibliotekininkų.

  Bus apmokyta kompiuterinio raštingumo apie 50 000 suaugusių Lietuvos gyventojų.

  Į viešas prieigas bus pritraukti suaugusieji ir vyresnio amžiaus žmonės, taip pat neįgalieji ir kitos socialiai pažeidžiamos grupės.

  Gyventojai žymiai aktyviau naudosis vieša prieiga darbo paieškai, mokymuisi, el. paslaugoms, bendravimui ir kitoms veikloms.

  Projekto biudžetas – 76 mln. litų: vyriausybė – 18%, savivaldybės – 13,4%, Microsoft – 21,6%, BGMF – 47%.

  Projekto įgyvendinimo tvarkaraštis:

  2008 m. – mokymo infrastruktūra, kompiuterizuojamos miesto bibliotekos.

  2009 m. – kaimo bibliotekų kompiuterizavimo I etapas.

  2010 m. – kaimo bibliotekų kompiuterizavimo II etapas.

  2011/12 m. – rezultatų įvertinimas.

  Šiame projekte dalyvauja ir Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka, 32 kaimo filialai ir mobili biblioteka.