Dvylika metų

dvylika metu

Dvylika metų: išeivijos savaitraščio [„Tėviškės žiburiai“] vedamieji, 2002–2014 / Česlovas Senkevičius. – Pasvalys : Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka ; [Kaunas] : Naujasis lankas, 2014 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 301, [3] p.

Naujoji kraštiečio, bibliotekos bičiulio, rašytojo, išeivijos savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ redaktoriaus Česlovo Senkevičiaus knyga „Dvylika metų“ – prasmingiausias Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos atminties ženklas. Į knygą sudėti 72 autoriaus atrinkti publicistiniai straipsniai (vedamieji), publikuoti savaitraštyje 2002–2013 metais, liudija mūsų lietuviškos spaudos gyvastingumą, tampa dabarčiai itin aktualiu viešojo gyvenimo dokumentavimo šaltiniu. Niekas nepaneigs, kad vedamieji yra vertybinį laikraščio svorį lemianti kūryba. Ir kai jie įžvalgiai, išmintingai, raiškiu stiliumi dokumentuoja gyvenamąjį metą, išliekamoji vertė garantuota. Knyga jau pasklido po Lietuvą, Išeiviją, sujungia ir Lietuvą ir po pasaulį išsibarsčiusius lietuvius. Plačiau apie knygą skaitykite išeivijos kultūrininko Antano Dundzilos straipsnį.

Ilgai nenujautėme, kad anapus Atlanto, Toronte, lietuvių savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ redakcijoje darbuojasi mūsų kraštietis. Vieną 2001 m. dieną į redakciją nukeliavo savojo krašto žmogaus ieškantis mūsų laiškas. Netrukus jau skaitėme viltingą atsiliepimą. Tai ir buvo lemtingas gimtinės durų atvėrimas, bičiulystės ryšių pradžia. Dabar tie ryšiai susilieja knygoje „Dvylika metų“, kurią Česlovas Senkevičius, kaip ir knygą „Trys iki šimto“, patikėjo išleisti bibliotekai. Tai dovana Pasvalio kraštui. Ir autoriaus grįžimas gimtinėn. Liudija laiške išsakytos mintys: „Dar kartą nuoširdžiai dėkoju už Jūsų pagalbą leidžiant „Dvylika metų“ ir darant viską, kad mieliems tautiečiams atrodyčiau grįžtančiu į savo gimtąjį kraštą. Mano grįžimas – raidės, žodžiai, sakiniai – taip gali atrodyti, nes matomi. Iš tikrųjų aš visada jaučiausi esąs tarp Jūsų. Ir tai man buvo daugiau kaip kasdienė duona, daugiau kaip Dievo gėrybės“.

O ir pats autorius, pasaulį išvydęs Joniškėlyje, geležinkelio stoties viršininko Mečio Senkevičiaus ir joniškėliėtės Veronikos Bekerytės šeimoje, yra kūrybos žmogus, žurnalistas, rašytojas, spaustuvininkas, leidėjas, dirbęs lietuviškose spaustuvėse „Time Press Ltd“, „Litho Art LTD“, Kanadoje trylika metų redagavęs „Skautų aidą“. 1989 m. jaukiai įsikūrė „Tėviškės žiburių“ redakcijoje, o praėjusiais metais šventė savo darbuotės „Tėviškės žiburiuose“ 25-erių metų sukaktį.

Nuo pat vaikystės Česlovui Senkevičiui buvo lemta patirti persikraustymą iš vienos vietos į kitą. Tėvą perkėlus į Petrašiūnus, prasidėjo tolimas nuo gimtinės. Teko gyventi Pakruojyje, Ukmergėje. Mokėsi Pakruojo pradžios mokykloje, Ukmergės gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje. Istorinės pervartos nubloškė į Vokietijos DP stovyklas, vėliau – į Kanadą, Torontą. Bet gimtinė visuomet keliavo su autoriaus kūryba, neužmirštamais močiutės Daratos Baltaragytės-Bekerienės pasakojimais. Gimtąjį Joniškėlį aplankė 2005 m. Nuolatiniai ryšiai su Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka, jai dovanotas kūrybos ir gyvenimo liudijimų archyvas – savitas autoriaus grįžimas gimtinėn, tėvynės netekties išgyvenimo sumažinimas. Plačiau apie dovanotą archyvą skaitykite...

Kūryba lydėjo nuo vaikystės. Eilėraščius ir miniatiūras rašyti pradėjo dar Pakruojyje, vėliau – rašymas sau, draugams, spaudai. Į viešumą kūryba išėjo po karo mokytojaujant Maironio vardo gimnazijoje Braumšveige: kūrė dramos vaizdelius, eilėraščius, režisavo, rengė spektaklius, bendradarbiavo spaudoje. Svarbiausi kūrybos liudijimai – knygos: „Ketvirtoji upė“ (2000), „Penki taškai...“ (2004), „Trys iki šimto“ (2009) ir ketvirtoji dabar minima. Pirmosios dvi įvertintos Lietuvių rašytojų draugijos (Čikaga) premijomis.

Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Česlovas Senkevičius apdovanotas LDK Gedimino kryžiaus ordinu. Kanados lietuvių bendruomenė autoriaus darbus įvertino kultūrininko visuomenininko 2005–2006 metų premija. Kaip ilgametis skautų veikėjas apdovanotas aukščiausiais Lietuvių skautų sąjungos (išeivijoje) ordinais.