Vartotojų aptarnavimo centras

Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyrius

Tel.: (8 451) 34 319
Vyriausioji bibliografė (informacinės veiklos organizavimas) Alma Balčiūnienė
Vyresnioji bibliografė (vartotojų aptarnavimas) Nijolė Banelienė
Vyresnioji bibliotekininkė (skaitmeninimo organizatorius) Toma Mikalajūnaitė
Vyresnioji bibliotekininkė (Rankraštyno darbo organizavimas) Vaiva Samulėnienė

Informacijos, mokymo ir dokumentavimo skyriaus nuostatai

Skyriaus padaliniai:

Administruojamos interneto svetainės:

Pagrindinės skyriaus veiklos kryptys:

Informacinė veikla.
Kraštotyros veikla.
Skaitmeninių kompetencijų ugdymo veikla.

Skyriaus uždaviniai:

1. Kaupti, tvarkyti ir saugoti informacijos išteklių bei krašto ir kraštotyros dokumentų fondus bei vartotojams suteikti prieigą prie jų.
2. Kaupti informaciją apie kraštą ir kraštiečius, kurti ir tvarkyti kraštotyros duomenų bazes, kartotekas, rengti informacijos paieškos priemones, rūpintis kraštotyros informacijos naudojimu ir sklaida.
3. Vykdyti informacinį ir bibliografinį vartotojų aptarnavimą.
4. Vykdyti bibliografinę veiklą, kurti kraštotyros bibliografijos produkciją, siekiant gerinti informacijos vartotojų bibliografinį aptarnavimą.
5. Formuoti Bibliotekos skaitmeninę kolekciją, skaitmeninti krašto kultūros paveldo dokumentus, siekiant užtikrinti ilgalaikį jų išsaugojimą ir gerinant jų sklaidą.
6. Vykdyti Bibliotekos skaitmeninės kolekcijos sklaidą ir aktualinimą, kurti krašto elektroninę biblioteką „Pasvalia“.
7. Organizuoti ir vykdyti vartotojų skaitmeninio raštingumo mokymus, siekiant stiprinti ir ugdyti jų skaitmeninę kompetenciją.
8. Vykdyti metodinę veiklą savo turimų kompetencijų ir vykdomos veiklos ribose.

Suaugusiųjų ir vaikų aptarnavimo skyrius

Tel.: (8 451) 34 334

Vyriausioji bibliotekininkė (Veiklos koordinatorius) Lijana Markevičienė
Vyriausioji bibliotekininkė (Veiklų organizatorius) Rasa Milerienė
Vyresnioji bibliotekininkė Irena Povilionienė
Vyresnioji bibliotekininkė (Suaugusiųjų aptarnavimas) Zina Balzarevičienė
Bibliotekininkė (Vaikų aptarnavimas) Dalia Šedienė
Vyresnioji bibliotekininkė (Darbo su jaunimu organizatorius) Vaida Gabrienė

Skaitytojų paslaugoms:

Suaugusiųjų abonementas

Periodikos ir meno skaitykla

Jaunimo erdvė „Mono arba Stereo“

Vaikų erdvė

Veikla:

  • Registratūroje išduodami skaitytojų pažymėjimai, priimami atsiskaitymai už bibliotekoje teikiamas mokamas paslaugas.
  • Aptarnaujami bibliotekos skaitytojai.
  • Atsakoma į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu 8 (451) 34334.
  • Rengiamos naujienų ir literatūrinės spaudinių parodos.
  • Organizuojami susitikimai su rašytojais, poetais ir kitais žymiais Lietuvos žmonėmis.
  • Teikiamos mokamos paslaugos.
  • Atskiras fondas – neregiams ir silpnaregiams skaitytojams.